תנאים משפטיים

אלגרונט – תנאים משפטיים להספקת שירותי החברה

התנאים המשפטיים שלהלן מסדירים את ההתקשרות בין חברת אלגרונט בע”מ (להלן: “אלגרונט“), לבין החברה המזמינה את שירותי המחשוב מבוססי הענן שאלגרונט מספקת (להלן: “החברה” ו”השירותים” בהתאמה) ושפרטיה מופיעים בהצעת המחיר המצורפת לתנאים אלה (“הצעת המחיר“).

תנאים אלה גוברים על האמור בהצעת המחיר, אלא אם נקבע בהם במפורש אחרת.

 1. מצגים
  • כל אחד מהצדדים מצהיר, מאשר ומתחייב כי הוא בעל הכשרות המשפטית והסמכות להתקשר עם הצד השני לשם הספקת השירותים (להלן: “ההתקשרות“) ולהתחייב בהתחייבויות הכלולות במסמך זה, וכי למיטב ידיעתו, אין מניעה, לפי כל דין, הסכם או התחייבות אחרת, לכניסתו להתקשרות ולביצוע כל ההתחייבויות והחיובים הנובעים ממנה.
  • החברה מצהירה, מאשרת ומתחייבת כי היא:
   • בחנה את שירותי אלגרונט, קודם להתקשרות, ומצאה אותם מתאימים לצרכיה ולדרישותיה וקיבלה את כל המידע הדרוש לה ואשר התבקש על-ידיה לשם ההתקשרות;
   • מודעת לכך שמתן השירותים על-ידי אלגרונט יכול להיתמך על-ידי שותפים עסקיים עמם אלגרונט התקשרה לצורך מתן השירותים (“ספקים“), והם יוכלו לבצע את אותן פעולות שאלגרונט יכולה לבצע לפי הצעת המחיר לשם הספקת השירותים;
   • מודעת לכך שאלגרונט צד להתקשרויות דומות להתקשרות זו עם גופים אחרים, וככל ששימוש החברה בשירותים יגרום נזק בפועל לתשתיות המשמשות להספקת השירותים, אלגרונט תהיה רשאית לעצור, להשהות או לחסום באופן זמני או קבוע, את המשך שימוש החברה הגורם לנזק. אלגרונט תמסור לחברה הודעה על כך עם ביצוע החסימה או העצירה, ולחברה לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה ביחס לכך;
   • לא תשתמש בשירותים באופן שיש בו כדי לפגוע בתשתיות המשמשות להספקת השירותים במכוון או תנקוט בפעולות שאינן מקובלות או שהן מנוגדות לדין, לרבות הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות;
   • אחראית לתוכן והמידע של החברה, המאוחסן ומנוהל באמצעות השירותים, וכי הם הולמים ואינם מפרים זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות זכויות יוצרים, פטנט, סוד מסחרי, וכיו”ב או את הוראות הדין, ונאספו באופן חוקי, לרבות קבלת הסכמה בהתאם לדין;
   • תפעל לגיבוי כלל מאגרי המידע (כפי שיוגדרו להלן) השייכים לה ושהשירותים ניתנים ביחס אליהם, בכל דרך שתמצא לנכון;
   • תפעל בשיתוף פעולה מלא עם אלגרונט וכן תדאג לשיתוף פעולה מלא של צדדים שלישיים המספקים לחברה שירותי תוכנה ומידע עם אלגרונט, ככל שיש בכך צורך לשם מתן השירותים;
   • תמלא אחר המלצותיה והוראותיה של אלגרונט על-מנת לאפשר את מתן השירותים ולשפרם.
  • אלגרונט מצהירה, מאשרת ומתחייבת כי היא:
   • למדה והבינה את דרישות החברה וצרכיה, קודם להתקשרות, כפי שהוצגו על-ידי נציגי החברה;
   • בעלת ידע וניסיון במתן השירותים;
   • תספק את השירותים ברמה מקצועית גבוהה ובעזרת כוח אדם מיומן, בהתאם לתנאים אלה;
   • מוגדרת כשותף CSP (Cloud Solution Provider) לכל מוצרי Office365 מטעם Microsoft.
   • תבצע את התחייבויותיה על-פי תנאים אלה ובהתאם לאמור בהצעת המחיר, ברציפות, בהתמדה ובלא עיכוב מכוון, בכפוף לכך שהשירותים, מעצם טבעם, יכולים להיות נתונים להפסקות, הפרעות או תקלות טכניות שונות, ועל אף שאלגרונט מתחייבת לנקוט בכל האמצעים הסבירים והמקובלים להספקת השירותים ברמה מקצועית גבוהה, היא אינה יכולה להבטיח את הספקתם באופן רציף וללא תקלות.
 1. התמורה
  • בתמורה למתן השירותים, החברה תשלם לאלגרונט את התמורה הנקובה בהצעת המחיר (להלן: “התמורה“). לתמורה יתווסף תשלום מע”מ, בהתאם לנדרש על פי דין.
  • התמורה תשולם באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב בלבד, במועד שנקבע בהצעת המחיר. כנגד תשלום התמורה אלגרונט תשלח לחברה חשבונית מס וקבלה.
  • התקשרויות אלגרונט עם הספקים מגולמות בתמורה. אלגרונט תעדכן את החברה ביחס לכל שינוי בתמורה שינבע משינוי באופי התקשרויותיה עם הספקים, ככל שיהיה כזה, והתמורה תשתנה בהתאם החל ממועד החיוב העוקב למועד העדכון האמור לעיל.
  • מבלי לגרוע מכל זכות המסורה לאלגרונט לפי הוראות הדין או תנאים אלה, עיכוב בהעברת התמורה העולה על חמישה (5) ימים יאפשר לאלגרונט להפסיק את מתן השירותים עד להעברת התמורה, ויזכה את אלגרונט בקבלת התמורה כשהיא נושאת הפרשי הצמדה בצירוף ריבית על-פי החוק.
 2. תקופת ההתקשרות וסיומה
  • אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בהצעת המחיר, ההתקשרות בין הצדדים תיכנס לתוקף עם חתימתם על הצעת המחיר ותסתיים לאחר שלושים ושישה (36) חודשים מיום החתימה (“תקופת ההתקשרות“).
  • אלגרונט רשאית לבטל את ההתקשרות בכל עת, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב, לא פחות משלושים (30) ימים מראש, ובמקרה זה תשיב לחברה את החלק היחסי של התמורה, בהתאם לתקופת ההתקשרות שלא נוצלה, למעט אם ההתקשרות בוטלה על ידי אלגרונט מחמת הפרה של הוראות תנאים אלה על ידי החברה, כאמור בסעיף 3.4 להלן.
  • החברה רשאית לסיים את ההתקשרות בכל עת, מכל סיבה שהיא, באמצעות הודעה בכתב, תשעים (90) ימים מראש. ניתנה הודעה כאמור לעיל, אלגרונט מתחייבת להמשיך ולספק את השירותים באופן שיאפשר את רציפות התפקוד של החברה עד לכניסתו של ספק אחר המספק שירות דומה לשירותים, או עד לסיום ההתקשרות לפי סעיף זה, לפי המוקדם מביניהם. במצב זה, אלגרונט תהיה זכאית לקבלת התמורה המגיעה לה כפי שנקבע בהצעת המחיר עבור התקופה שבין סיום ההתקשרות לפי סעיף זה לבין סיום תקופת ההתקשרות לפי סעיף 3.1 לעיל. תשלום זה ייגבה בתשלום אחד.
  • הפר אחד הצדדים איזו מהתחייבויותיו על-פי תנאים אלה, יודיע לו הצד השני על כך בכתב וייתן לו אורכה של עשרה (10) ימי עבודה לתיקון הפרה זו. אם הצד המפר לא תיקן הפרה זו בתום האורכה שניתנה לו, יהיה הצד השני זכאי לכל הסעדים הניתנים לו על-פי תנאים אלה או הוראות הדין, ובכלל זה יהיה זכאי לביטול ההתקשרות. ככל שהחברה היא הצד המפר – עם ביטולה של ההתקשרות, החברה תעביר לאלגרונט את התמורה עבור השירותים עד למועד סיום ההתקשרות לפי סעיף 3.1 לעיל. תשלום זה לא יגרע מטענות אלגרונט וזכויותיה לפי תנאים אלה או הוראות הדין.
  • עם סיום ההתקשרות כאמור לעיל, הצדדים יהיו זכאים לקבל האחד מן השני את כל המידע שמחזיק כל צד בקשר או עקב מתן השירותים, לרבות באמצעות מדיה מגנטית.
 3. מאגרי מידע ואבטחת מידע
  • החברה מצהירה כי מאגרי המידע, כהגדרתם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק“), שבבעלותה, ניהולה או החזקתה, המחויבים ברישום לפי החוק ושביחס אליהם ניתנים השירותים, נרשמו כדין והחברה תנהג בהם על-פי הוראות החוק. מאגרי מידע אלו יהיו בכל עת בבעלות החברה בלבד.
  • אלגרונט אינה זכאית לגשת לתוכן מאגרי מידע אלו, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בהצעת המחיר. אם נקבע בהצעת המחיר במפורש כי לאלגרונט יש הרשאה מוגבלת לשימוש במאגרי מידע אלו לשם ביצוע התחייבויותיה לפי תנאים אלה, החברה תרשום את אלגרונט כמחזיקת מאגר במרשם מאגרי המידע המנוהל אצל רשם מאגרי המידע ואלגרונט תעמוד בדרישות הגנת הפרטיות ואבטחת המידע בקשר עם המידע של החברה שמאוחסן ומנוהל באמצעות השירותים, בהתאם להוראות הדין, כמפורט ב’נספח מיקור חוץ – הגנת הפרטיות ואבטחת מידע’.
  • אם יעלה חשד לאירוע סייבר (כלומר, אירוע בעל פוטנציאל לפגוע בסודיות, שלמות או זמינות מידע), שעלול לפגוע באיכות השירותים או ביכולת אלגרונט לספק שירותים מסוג זה ללקוחותיה האחרים, או לפגוע במערכות או מאגרי המידע של החברה, אלגרונט תהיה רשאית להשהות את מתן השירותים לפרק הזמן הנדרש, עד להסרת חשד זה או עד לטיפול בו ולהשבת פעילות השירותים בביטחה. אלגרונט תעשה את מירב המאמצים להודיע על כך לחברה מראש ובכתב, ולכל הפחות תודיע על השהייה כאמור לעיל בסמוך להתחלתה. ככל שאירוע סייבר יגיע לידיעתה של החברה, היא תודיע על כך באופן מיידי לאלגרונט.
  • החברה מכירה בכך שהשירותים מבוססים על טכנולוגיות, וכי כל מערכות המידע ואבטחת המידע הן פגיעות ברמה מסוימת. אלגרונט לא יכולה להתחייב שמערכות המחשב והתקשורת של החברה, אשר ביחס אליהן ניתנים השירותים, וכן מערכות המחשב והתקשורת של אלגרונט ושל הספקים, תהיינה נקיות מתקלות וחסינות מכל הפגיעויות והסיכונים האפשריים. אלגרונט לא מתחייבת שהשירותים ומערכות המידע שלה ושל הספקים תהיינה חסינות מכל תקיפה, וירוס, רושעה (malware) או כל אירוע סייבר. בנוסף, אלגרונט לא מתחייבת שיהיה באפשרותה לזהות את כל התקלות והפגיעויות האפשריות ושהיא תציע המלצות ממצות ואפשריות מבחינה תפעולית, כדי לטפל בכל חשיפה ותקלה על גבי מערכות המחשב והתקשורת של החברה, של אלגרונט ושל הספקים. לכן, למעט התחייבויות שניתנו במפורש על-ידי אלגרונט במסגרת תנאים אלה או בהצעת המחיר, שירותי אלגרונט ניתנים כפי שהם (As-Is) ללא כל אחריות או התחייבות כלשהי.
  • אם גישת אלגרונט למידע, כפי שהוא מוגדר בחוק, השייך לחברה, אינה נדרשת לשם הספקת השירותים, הצדדים ימסדו תהליכים נדרשים על מנת למנוע גישה כאמור על ידי אלגרונט. בכלל זאת, החברה תנחה את עובדיה שלא לאפשר גישה, לדוגמה על ידי סגירת כלל המסכים במחשב עובד החברה, בטרם השתלטות מרחוק של אלגרונט על מחשב של עובד החברה לצורך מתן תמיכה במסגרת השירותים. ככל שבשל טעות או סיבה אחרת, בכל זאת תינתן לאלגרונט גישה למידע, הצדדים יפעלו לאלתר להפסיק את הגישה, ועד אז תחולנה ההוראות ב’נספח מיקור חוץ – הגנת הפרטיות ואבטחת מידע’.
 4. סודיות
  • כל צד מתחייב לשמור בסודיות ולא לגלות, להראות או למסור לשום אדם או גוף, מידע אשר יגיע אליו במהלך תקופת ההתקשרות מהצד השני ושייך לו, שסומן במפורש ובכתב ככזה בסימול “סודי”, “חסוי” או סימול דומה, או שאדם סביר היה רואה בו סודי או חסוי בנסיבות העניין, לרבות הידע הנצבר על-ידי אלגרונט ושעליו מבוססים השירותים, למעט אם – ורק עד כמה שהדבר דרוש – לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי תנאים אלה.
  • הוראות סעיף זה לא יחולו על: (1) מידע שמי מהצדדים חייב למסרו בהתאם להוראות הדין; (2) מידע שהיה בידי מי מהצדדים קודם להתקשרות; או (3) מידע שהוא בגדר נחלת הכלל או שהפך לנחלת הכלל שלא בדרך של הפרת התחייבות אחד הצדדים לפי תנאים אלה.
 5. פרסום
  • אלגרונט רשאית לפרסם כי החברה נמנית על לקוחותיה. לצורך כך, החברה מעניקה לאלגרונט רישיון עולמי, בלתי-חוזר, לא-בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, להשתמש בסמליל או סימן המסחר של החברה.
 6. אחריות
  • החברה מצהירה, מאשרת ומתחייבת כי היא תהיה אחראית באופן בלעדי לכל שימוש שלה, של עובדיה או של מי מטעמה בשירותים או תוצריהם, לרבות כל שימוש ברשת האינטרנט במסגרת השירותים, וכי תשתמש בהם רק לאחר שתבדוק היטב את התאמתם לכל דרישותיה, צרכיה, מטרותיה ולדרישות הדין, ולאחר שמצאה אותם מתאימים לשביעות רצונה. כל יישום, תוכנה או חומרה וכן כל מידע ותוכן שאינם חלק מתכולת השירותים כפי שפורטו בהצעת המחיר, יהיו באחריותה המלאה והבלעדית של החברה.
  • אלגרונט לא אחראית לשום נזק, הפסד או אובדן מידע או רווח שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל של החברה, אחד מעובדיה או מי מטעמה, בקשר עם או אגב מתן השירותים על מחשבי החברה, לרבות כאלו הנובעים מעדכון עתי של תוכנות הנכללות בשירותים שלא על-ידי אלגרונט או בהוראתה או כל פעולה אחרת שהחברה מבצעת ביחס לשירותים שלא בהוראת אלגרונט.
  • אלגרונט לא תישא באחריות, ולא תהיה לחברה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אלגרונט במקרה שבו השימוש בתשתיות המשמשות להספקת השירותים תוגבל כתוצאה מאירוע סייבר או בגלל תקלות הנובעות מאירוע סייבר.
  • אחריות אלגרונט כלפי החברה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, הקשורים לשירותים, שייגרמו לחברה בשל רשלנות מצד אלגרונט או עובדיה, ושאינם נובעים משימוש במוצרי תוכנה או חומרה של צד שלישי המסופקים על-ידיו במסגרת השירותים. אלגרונט לא תישא בכל הפסד, אבדן רווח, תשלום, הוצאה, נזק עקיף, נזק לא ממוני, פגיעה במוניטין וכיו”ב נזקים שאינם ישירים. אחריותה של אלגרונט, כלפי החברה או כל צד שלישי, תהיה מוגבלת לגובה התמורה שהתקבלה מהחברה בשנים-עשר (12) החודשים שקדמו לקרות הנזק האמור לעיל.
 7. שיפוי וביטוח
  • החברה תשפה את אלגרונט, עובדיה או מי מטעמה בגין כל הוצאה בעקבות טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד אלגרונט כתוצאה מהפרת תנאים אלה על ידי החברה (להלן: “התביעה“), ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט. אלגרונט תודיע לחברה בסמוך לאחר קבלת כל תביעה, ותאפשר לחברה לנהל את ההגנה מול כל תביעה כאמור לעיל ובלבד שלא תתפשר ולא תסכים להעביר את התביעה להליכים חליפיים כדוגמת גישור, או בוררות, מבלי לקבל את הסכמת אלגרונט מראש ובכתב. אלגרונט תמציא לחברה כל מסמך או מידע סביר שיידרש לניהול הגנתה בפני התביעה.
  • ככל שהחברה תבקש במסגרת הצעת המחיר את מינוים של אחד מעובדי אלגרונט, או את אלגרונט, לממונה על אבטחת מידע של החברה, בהתאם לסעיף 17ב לחוק (להלן: “הממונה“), יחולו גם התנאים שלהלן:
   • החברה תבטח את הממונה בביטוח אחריות נושאי המשרה ודירקטורים, לאורך כל תקופת ההתקשרות ולמשך השנה שלאחר סיומה ובמימונה המלא של החברה. החברה תחשב כמי שמילאה את חובתה תחת סעיף 8.2.1 זה רק לאחר שהעבירה לידי אלגרונט אישור מחברת הביטוח עמה התקשרה כי הממונה מכוסה בהתאם להוראות סעיף זה. החברה מתחייבת כי תודיע לאלגרונט על כל שינוי בתנאי הביטוח שהיא מספקת לממונה לפחות 30 ימים לפני כניסתו של שינוי זה לתוקף.
   • החברה תשפה את הממונה, או מי שפועל מטעמו במסגרת מילוי תפקידו זה, בגין כל הוצאה בעקבות טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד הממונה, או מי שפועל בשל פעולות שביצעו במסגרת מילוי תפקיד הממונה, ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט.
   • האמור בסעיפים 8.2.1 ו – 8.2.2 יחול בין אם החברה מספקת התחייבויות מסוג זה לנושאי המשרה והדירקטורים בחברה ובין אם לאו.
 1. יחסי הצדדים
  • יחסי הצדדים הם יחסים של קבלן (אלגרונט) ומזמין (החברה). שום דבר האמור במסגרת תנאים אלה לא ייחשב כיוצר יחסי עובד ומעביד, יחסי שותפות או כל יחס אחר בין הצדדים, זולת האמור לעיל.
  • אלגרונט תעסיק ספקים לצורך קיום התחייבויותיה על פי תנאים אלה, בהתאם לשיקול דעתה ועדכון החברה על כך.
 2. שונות
  • האמור בתנאים אלה ממצה בלעדית את כל המוסכם בין הצדדים בעניין התנאים המשפטיים המסדירים את מתן השירותים ואין להתחשב בכל משא ומתן, התחייבות, הבטחה, מצג או הסכמה שקדמו להתקשרות.
  • החברה לא תהיה רשאית להעביר, להעניק או להמחות, בין בתמורה ובין אם לאו, את האפשרות להשתמש בשירותים לצד שלישי כלשהו.
  • לא יהיה תוקף לכל ויתור, הנחה, ארכה, מצג, שינוי, תוספת או גריעה מתנאים אלה או לפיהם אלא אם נעשו בכתב, נחתמו על-ידי שני הצדדים וצוין בהם במפורש כי הם מיועדים לשנות מתנאים אלה.
  • אם מסיבה כלשהי, ייקבע בבית משפט כי אחד מתנאים אלה הוא תנאי בלתי תקף או אכיף, לא ייפגעו תוקפם ונפקותם של יתר התנאים האלה.
  • הסכמות מי מהצדדים לסטות מתנאי כלשהו במסגרת תנאים אלה, במקרה מסוים ובסדרת מקרים, לא יהוו תקדים ולא ילמדו מהן גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.
  • אם אלגרונט לא עמדה בהתחייבויותיה לפי תנאים אלה, בשל סיבות שאינן בשליטתה או באחריותה ואשר לא היה בידה למנען בשקידה סבירה (“כוח עליון“), לא ייחשב המחדל להפרה של תנאים אלה, ובלבד שאלגרונט תפעל להשלים את התחייבויותיה לפי תנאים אלה מיד עם סיומן של נסיבות הכוח העליון.
  • בטרם יינקטו הליכים משפטיים כלשהם על ידי מי מהצדדים, כל צד מתחייב להודיע למשנהו על כל טענה כנגד הצד השני או כזו המצריכה את טיפולו, במסגרת ההתקשרות (להלן: “טענה“). אם הצד הטוען לטענה אינו שבע רצון מאופן הטיפול בה על ידי הצד השני, עליו למסור לצד השני הודעה כתובה המפרטת את מהות הטענה ואת הפעולות המתבקשות בגינה. חמישה (5) ימים לאחר קבלתה, הצד השני ימסור לצד הטוען לקיומה של הטענה הודעה כתובה ובה מענה להודעה זו. במהלך חמשת (5) הימים שלאחר קבלת מענה זה, הצדדים מתחייבים לקבוע מועד לפגישה בין נציגיהם האמונים על הוצאה של התקשרות זו אל הפועל, פרונטאלית או באמצעים חזותיים, שבמסגרתה ינסו ליישב את המחלוקת שנתגלעה ביניהם, ביחס לטענה ואופן הטיפול בה, בתום לב, כמיטב יכולתם ובהקדם האפשרי. ככל שנדרשות פגישות נוספות בין נציגי הצדדים לשם מציאת פתרון לטענה, הצדדים מתחייבים לקיימן על מנת לעשות כן. במסגרת סעיף זה, הצדדים מתחייבים לכבד בקשות לקבלת מידע הנדרש לצורך ההידברות ביניהם ומצהירים כי המידע שיועבר ביניהם, בעל פה או בכתב, יהיה כפוף לחובת הסודיות המוזכרת בסעיף 5 לעיל ולא ישמש כראיה בהליכים משפטיים.
  • על תנאים אלה חלים דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, תהיה סמכות שיפוט בלעדית על כל דבר ועניין הנובע מהם.
  • כל הודעה שישלח צד למשנהו בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתום שלושה ימים ממועד מסירתה למשלוח. כל הודעה שתימסר ביד או תישלח בדואר אלקטרוני, תחשב כאילו הגיעה ליעדה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר מסירתה בפועל. הודעות הצדדים הנוגעות לתנאים אלה תימסרנה בדואר אלקטרוני.

הצטרפו אלינו לאלגרונט

Back End Developer Position

העלה קובץ קו"ח בפורמט DOC או PDF:

קורות החיים שלך נשלחו בהצלחה!
נהיה בקשר בקרוב!

דילוג לתוכן